Úvod

Diagnostický nástroj pro nulový odpad a oběhové hospodářství je sebehodnotící nástroj, který podnikům (zejména MSP) pomáhá zkoumat řešení týkající se oběhového hospodářství a nulového odpadu v jejich konkrétním kontextu. Podnik může identifikovat nejúčinnější opatření pro zlepšení jak v oblasti oběhového hospodářství, tak obecných zásad udržitelnosti a zvolit nejúčinnější pákové body a proveditelná opatření, vedoucí jak ke zlepšení oběhového hospodářství, tak k účinné alokaci jeho omezených zdrojů.
Aby bylo možné optimalizovat opatření vedoucí ke zlepšení, je důležité důsledně posoudit celý podnikový systém. Podnik je proto systematicky hodnocen na všech úrovních, včetně úrovně fyzické (produkty, výrobní procesy) i řídicí (obchodní strategie, vztahy se zainteresovanými stranami a stav spolupráce).

Aby bylo možné zaznamenat všechna opatření i doporučené postupy pro snižování produkce odpadů a zvyšování oběhovosti procesů, produktů a podniků obecně, byl vytvořen model diagnostického nástroje, který se skládá ze dvou částí.

První sekce: Interní příležitosti týkající se:

 • Procesy – reprezentované hlavními postupy, které ovlivňují účinné využívání zdrojů: jak se používají materiály, jak vzniká odpad, jaká je úroveň technologie a automatizace, jaké jsou procesy řízení, vzdělávání a zvyšování informovanosti zaměstnanců a dále monitorování a analýza;
 • Produkty – jak je brána v úvahu perspektiva využívání zdrojů včetně možností prodloužení životnosti a recyklovatelnosti a případný oběhový design produktů.

Druhá sekce: Externí příležitosti týkající se:

 • Opatření spojená s cirkulárním obchodním modelem z pohledu oběhového designu, optimálního využití a opětovného získání hodnoty;
 • Modely spolupráce s partnery z hodnotového řetězce (zákazníci a dodavatelé) a dalšími aktéry, jako jsou jiná průmyslová odvětví a orgány státní správy.

Můžete si stáhnout Uživatelskou příručku i Praktický příklad:

Offline verze nástroje ve formátu MS Excel společně se související dokumentací je také k dispozici. Celý balíček je ke stažení níže:

Procesy - Prioritizace
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Plánování a monitorování Není důležité
Velmi důležité Zaměstnanci a školení Není důležité
Velmi důležité Technologie a digitalizace Není důležité
Velmi důležité Využívání zdrojů a logistika odpadů Není důležité
Velmi důležité
Procesy - Otázky:

Podnik má specializovanou osobu (waste manager) odpovědnou za postupy nakládání s odpady včetně předcházení a minimalizace produkce odpadů a aspektů oběhovosti.

Podnik stanoví cíle v oblasti nakládání s odpady a/nebo oběhového hospodářství a pravidelně je monitoruje, analyzuje a hodnotí.

Podnik má programy technologického plánování a údržby zaměřené na snížení množství odpadů a minimalizaci závad a ztrát.

Podnik používá alternativní vstupní materiály (např. udržitelné obnovitelné materiály, druhotné materiály, recyklovanou vodu, obnovitelné zdroje energie atd.).

Podnik zavedl pravidlo „first in first out“ (FIFO) a pravidelně sleduje data expirace materiálových zásob.

Podnik zkoumá, jak by mohl být vytvořený odpad využit interně nebo jiným podnikem jako vedlejší produkt.

V podniku je zavedena automatizace a řízení i vhodné IT a digitální systémy na podporu minimalizace odpadu a oběhového hospodářství .

Podnik pravidleně školí své zaměstnance, aby zvýšil jejich informovanost o minimalizaci produkce odpadů, třídění odpadů a aspektech oběhového hospodářství.

Produkty - Prioritizace
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Životnost produktu Není důležité
Velmi důležité Opětovné použití a recyklace Není důležité
Velmi důležité Spotřeba materiálů a logistika Není důležité
Velmi důležité Spotřeba energie a vody Není důležité
Velmi důležité
Produkty - Otázky:

Produkty podniku jsou navrženy tak, aby se optimalizovala jejich životnost (napr. trvanlivé materiály, nadčasový design, modularita, modernizace, silný vztah uživatele k produktu).

Produkty podniku lze snadno udržovat a opravovat (např. snadná demontáž, dostupnost náhradních a a cenově dostupných dílů a opraven, používání standardních nástrojů, výběr spojovacích prvků).

Produkty podniku jsou navrženy k opětovnému použití (trvanlivost, nezávislost na módě, hodnota), renovaci (viz předchozí řádek) nebo repasi (stabilní technologie, možnost modernizace, reverzní logistika).

Produkty podniku jsou navrženy tak, aby mohly být na konci životnosti snadno recyklovány/kompostovány (rozmanitost a kompatibilita materiálů, bez obsahu znečišťujících látek, snadná demontáž atd.).

Podnik bere v úvahu aspekty oběhového hospodářství týkající se logistiky a obalů (např. opětovně použitelné obaly, reverzní logistika, efektivita přepravy díky správnému dimenzování produktu).

Podnik hodnotí (a minimalizuje) spotřebu materiálů ve vztahu k celému životnímu cyklu produktu (např. nepředimenzované, omezené nebo žádné obaly).

Podnik hodnotí (a minimalizuje) spotřebu energie ve vztahu k celému životnímu cyklu produktu.

Podnik hodnotí (a minimalizuje) spotřebu vody ve vztahu k celému životnímu cyklu produktu.

Obchodní model - Prioritizace
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Postupy řízení Není důležité
Velmi důležité Modely oběhového designu Není důležité
Velmi důležité Optimální použití Není důležité
Velmi důležité Opětovné získání hodnoty Není důležité
Velmi důležité
Obchodní model - Otázky:

Podnik má plán implementace oběhového hospodářství.

Podnik nabízí školení týkající se oběhového hospodářství.

Obchodní model podniku bere v úvahu oběhové produkty (tj. produkty s prodlouženou životností díky snadné údržbě, opravě, modernizaci, renovaci nebo repasi).

Podnik dodává produkty s dlouhou životností s vysokou úrovní záruk a služeb a vysokou počáteční cenou.

Podnik poskytuje spotřební zboží, náhradní díly a doplňky, aby podpořil dlouhý životní cyklus produktu.

Podnik dodává přístup k produktu místo produktu samotného, přičemž zůstává vlastníkem produktu. Může jít o kombinaci prduktu a služeb, což znamená, že produkt používá jediný uživatel (leasing, pronájem).

Podnik opětovně získává komponenty a materiály a používá je ve svých procesech.

Podnik přeměňuje odpad na suroviny. Další příjmy lze vytvořit průkopnickou prací v oblasti recyklačních technologií.

Spolupráces - Prioritizace
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Interní spolupráce Není důležité
Velmi důležité Spolupráce v oboru Není důležité
Velmi důležité Spolupráce se zákazníky a spotřebiteli Není důležité
Velmi důležité Spolupráce s orgány státní správy Není důležité
Velmi důležité
Spolupráce - Otázky:

Existují interní iniciativy k identifikaci řešení oběhového hospodářství týkající se procesů, produktů nebo obchodního modelu.

Existují inciativy ve sdílení podnikových aktiv a zdrojů s podniky v oboru.

Podnik za účelem identifikace řešení oběhového hospodářství v oblasti procesů, produktů nebo obchodního modelu spolupracuje s odděleními výzkumu a vývoje nebo s odborníky.

Podnik spolupracuje ohledně témat spojených s oběhovým hospodářstvím s koncovými nebo korporátními zákazníky.

Podnik zjišťuje zájem zákazníků o řešení oběhového hospodářství u svých produktů.

Podnik spolupracuje s dodavateli na vyšším zajišťování zdrojů na základě principů oběhového hospodářství.

Podnik spolupracuje s externími investory/finančníky v záležitosti oběhového hospodářství.

Podnik spolupracuje s tvůrci politik na podpoře přechodu k oběhovému hospodářství.

Analýza kvalitativní části

V této tabulce je hodnocena rovnováha mezi Vaší současnou výkonností v kvalitativních částech a důležitostí konkrétního aspektu, kterou jste zadali. Barevné kódování se v závislosti na Vašem výsledku postupně vyvíjí z červené na zelenou. Vysoká důležitost v jednom aspektu by měla odpovídat dobré výkonnosti v související kvalitativní části a naopak. V případě, že se aspekty neshodují, může uživatel přejet myší nad výsledek a získat informaci, proč je nevyvážený.

Kvalitativní otázka
Skóre kvality
Váha kvalitativní otázky
Oblast
Procesy
Podnik má specializovanou osobu (waste manager) odpovědnou za postupy nakládání s odpady včetně předcházení a minimalizace produkce odpadů a aspektů oběhovosti.
Zaměstnanci a školení
Podnik stanoví cíle v oblasti nakládání s odpady a/nebo oběhového hospodářství a pravidelně je monitoruje, analyzuje a hodnotí.
Plánování a monitorování
Podnik má programy technologického plánování a údržby zaměřené na snížení množství odpadů a minimalizaci závad a ztrát.
Technologie a digitalizace
Podnik používá alternativní vstupní materiály (např. udržitelné obnovitelné materiály, druhotné materiály, recyklovanou vodu, obnovitelné zdroje energie atd.).
Využívání zdrojů a logistika odpadů
Podnik zavedl pravidlo „first in first out“ (FIFO) a pravidelně sleduje data expirace materiálových zásob.
Plánování a monitorování
Podnik zkoumá, jak by mohl být vytvořený odpad využit interně nebo jiným podnikem jako vedlejší produkt.
Využívání zdrojů a logistika odpadů
V podniku je zavedena automatizace a řízení i vhodné IT a digitální systémy na podporu minimalizace odpadu a oběhového hospodářství .
Technologie a digitalizace
Podnik pravidleně školí své zaměstnance, aby zvýšil jejich informovanost o minimalizaci produkce odpadů, třídění odpadů a aspektech oběhového hospodářství.
Zaměstnanci a školení
Produkty
Produkty podniku jsou navrženy tak, aby se optimalizovala jejich životnost (napr. trvanlivé materiály, nadčasový design, modularita, modernizace, silný vztah uživatele k produktu).
Životnost produktu
Produkty podniku lze snadno udržovat a opravovat (např. snadná demontáž, dostupnost náhradních a a cenově dostupných dílů a opraven, používání standardních nástrojů, výběr spojovacích prvků).
Životnost produktu
Produkty podniku jsou navrženy k opětovnému použití (trvanlivost, nezávislost na módě, hodnota), renovaci (viz předchozí řádek) nebo repasi (stabilní technologie, možnost modernizace, reverzní logistika).
Opětovné použití a recyklace
Produkty podniku jsou navrženy tak, aby mohly být na konci životnosti snadno recyklovány/kompostovány (rozmanitost a kompatibilita materiálů, bez obsahu znečišťujících látek, snadná demontáž atd.).
Opětovné použití a recyklace
Podnik bere v úvahu aspekty oběhového hospodářství týkající se logistiky a obalů (např. opětovně použitelné obaly, reverzní logistika, efektivita přepravy díky správnému dimenzování produktu).
Spotřeba materiálů a logistika
Podnik hodnotí (a minimalizuje) spotřebu materiálů ve vztahu k celému životnímu cyklu produktu (např. nepředimenzované, omezené nebo žádné obaly).
Spotřeba materiálů a logistika
Podnik hodnotí (a minimalizuje) spotřebu energie ve vztahu k celému životnímu cyklu produktu.
Spotřeba energie a vody
Podnik hodnotí (a minimalizuje) spotřebu vody ve vztahu k celému životnímu cyklu produktu.
Spotřeba energie a vody
Cirkulární obchodní model
Podnik má plán implementace oběhového hospodářství.
Postupy řízení
Podnik nabízí školení týkající se oběhového hospodářství.
Postupy řízení
Obchodní model podniku bere v úvahu oběhové produkty (tj. produkty s prodlouženou životností díky snadné údržbě, opravě, modernizaci, renovaci nebo repasi).
Modely oběhového designu
Podnik dodává produkty s dlouhou životností s vysokou úrovní záruk a služeb a vysokou počáteční cenou.
Modely oběhového designu
Podnik poskytuje spotřební zboží, náhradní díly a doplňky, aby podpořil dlouhý životní cyklus produktu.
Optimální použití
Podnik dodává přístup k produktu místo produktu samotného, přičemž zůstává vlastníkem produktu. Může jít o kombinaci prduktu a služeb, což znamená, že produkt používá jediný uživatel (leasing, pronájem).
Optimální použití
Podnik opětovně získává komponenty a materiály a používá je ve svých procesech..
Opětovné získání hodnoty
Podnik přeměňuje odpad na suroviny. Další příjmy lze vytvořit průkopnickou prací v oblasti recyklačních technologií.
Opětovné získání hodnoty
Spolupráce
Existují interní iniciativy k identifikaci řešení oběhového hospodářství týkající se procesů, produktů nebo obchodního modelu.
Interní spolupráce
Existují inciativy ve sdílení podnikových aktiv a zdrojů s podniky v oboru.
Spolupráce v oboru
Podnik za účelem identifikace řešení oběhového hospodářství v oblasti procesů, produktů nebo obchodního modelu spolupracuje s odděleními výzkumu a vývoje nebo s odborníky.
Spolupráce s orgány státní správy
Podnik spolupracuje ohledně témat spojených s oběhovým hospodářstvím s koncovými nebo korporátními zákazníky.
Spolupráce se zákazníky a spotřebiteli
Podnik zjišťuje zájem zákazníků o řešení oběhového hospodářství u svých produktů.
Spolupráce se zákazníky a spotřebiteli
Podnik spolupracuje s dodavateli na vyšším zajišťování zdrojů na základě principů oběhového hospodářství.
Interní spolupráce
Podnik spolupracuje s externími investory/finančníky v záležitosti oběhového hospodářství.
Spolupráce v oboru
Podnik spolupracuje s tvůrci politik na podpoře přechodu k oběhovému hospodářství.
Spolupráce s orgány státní správy
Hodnocení
      Procesy Produkty Cirkulární obchodní model Spolupráce Vypočtená důležitost základních kategorií Produkty Procesy Produkty Cirkulární obchodní model Spolupráce
 
 
  Procesy Produkty Cirkulární obchodní model Spolupráce Potenciál základních kategorií
 
 
 
 
 
 
Souhrn ke stažení

Souhrn Vašich vstupů i výstupů si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na tlačítko "Stáhnout PDF". PDF se automaticky vygerneruje na základě Vašeho výběru z předchozích záložek, můžete tedy odeslat hromadný formulář a získat souhrnnou zprávu pro každý z nich.

      Procesy Produkty Cirkulární obchodní model Spolupráce Vypočtená důležitost základních kategorií Produkty Procesy Produkty Cirkulární obchodní model Spolupráce