Wprowadzenie

Narzędzie diagnostyczne ZW&CE jest użytecznym narzędziem samooceny dla firm (w szczególności MŚP), które pomaga im badać możliwości gospodarki o obiegiem zamkniętym i zero odpadów w ich konkretnym kontekście. Firma może zidentyfikować najskuteczniejsze możliwości poprawy w zakresie okrągłości, jak również ogólnych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wybrać najskuteczniejsze punkty lewarowania i wykonalne środki prowadzące zarówno do poprawy okrągłości, jak i efektywnej alokacji swoich ograniczonych zasobów.
W celu zoptymalizowania środków i działań doskonalących, ważne jest aby dokonać spójnego przeglądu całego systemu przedsiębiorstwa, dlatego też wszystkie poziomy przedsiębiorstwa są oceniane w sposób systematyczny, łącznie z poziomem fizycznym (produkty, procesy produkcyjne), jak również poziomem zarządzania (strategia biznesowa, relacje z interesariuszami i status współpracy).

W celu uchwycenia wszystkich możliwości, a także zalecanych praktyk w zakresie zmniejszania wytwarzania odpadów i zwiększania okrągłości procesów, produktów i przedsiębiorstw w ogóle, stworzono Model Narzędzia Diagnozowania, składający się z dwóch sekcji.

Sekcja pierwsza: Wewnętrzne możliwości, w odniesieniu do:

 • Procesy - reprezentowane przez główne praktyki, które wpływają na efektywność wykorzystania zasobów: jak wykorzystywane są materiały, jak wytwarzane są odpady, jaki jest poziom technologii i automatyzacji, jakie są procesy zarządzania, szkolenia personelu i podnoszenie świadomości oraz monitorowanie i analiza;
 • Produkty – sposób, w jaki uwzględnia się perspektywę wykorzystania zasobów, w tym możliwości wydłużenia okresu eksploatacji i możliwości recyklingu, a także ewentualny projekt produktu pod kątem okrągłości.

Sekcja druga: Możliwości zewnętrzne, w odniesieniu do:

 • Okrągłe możliwości modelu biznesowego z perspektywy okrągłego projektu, optymalnego wykorzystania i perspektywy odzyskiwania wartości;
 • Modele współpracy z partnerami z łańcucha wartości (klientami i dostawcami) oraz innymi podmiotami, takimi jak inne branże i rząd.

Można pobrać instrukcję obsługi narzędzia diagnostycznego, jak również praktyczny przykład:

Dostępna jest również wersja offline programu Excel wraz z odpowiednią dokumentacją. Cały pakiet można pobrać poniżej:

Proces - Priorytetyzacja
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Planowanie i monitorowanie Nieważne
Bardzo ważne Personel i szkolenia Nieważne
Bardzo ważne Technologia i cyfryzacja Nieważne
Bardzo ważne Wykorzystanie zasobów i logistyka odpadów Nieważne
Bardzo ważne
Proces - Pytanie

Firma posiada dedykowaną osobę (kierownika ds. odpadów) odpowiedzialną za praktyki w zakresie zarządzania odpadami, w tym za zapobieganie powstawaniu odpadów oraz minimalizację i obiegowość.

Firma ustala cele związane z zarządzaniem odpadami i/lub obiegiem odpadów oraz regularnie je monitoruje, analizuje i ocenia.

Firma posiada technologiczne programy planowania i utrzymania w celu zmniejszenia masy odpadów oraz zminimalizowania wad i strat.

Firma stosuje alternatywne materiały wejściowe (np. materiały odnawialne pozyskiwane w sposób zrównoważony, materiały wtórne, woda z recyklingu, energia odnawialna itp.)

Firma wprowadziła zasadę "pierwsze weszło, pierwsze wyszło" i regularnie śledzi terminy ważności zasobów materiałowych.

Firma bada, w jaki sposób wytworzone odpady mogą być wykorzystane wewnętrznie lub przez inne przedsiębiorstwo jako produkt uboczny.

Wprowadzono automatyzację i kontrolę, a także odpowiednie systemy informatyczne i cyfrowe wspomagające minimalizację ilości odpadów i kołowości przedsiębiorstwa.

Firma regularnie szkoli pracowników, aby zwiększyć ich świadomość w zakresie minimalizacji odpadów, ich segregacji i obiegu?

Produkty - Priorytetyzacja
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Żywotność produktu Nieważne
Bardzo ważne Ponowne wykorzystanie i recykling Nieważne
Bardzo ważne Zużycie materiałów i logistyka Nieważne
Bardzo ważne Zużycie energii i wody Nieważne
Bardzo ważne
Produkty - Pytanie

Produkty firmy są projektowane w taki sposób, aby zoptymalizować ich żywotność (np. trwałe materiały, ponadczasowa konstrukcja, modułowość, unowocześnienia, silna relacja produktu do użytkownika).

Wyroby firmy mogą być łatwo konserwowane i naprawiane (np. łatwy demontaż, dostępność części zamiennych i przystępnych cenowo usług naprawczych, zastosowanie standardowych narzędzi, dobór elementów łączących).

Wyroby Spółki są przeznaczone do ponownego wykorzystania (trwałość, brak zależności od mody, wartość), renowacji (patrz poprzednia linia) lub regeneracji (stabilna technologia, możliwość modernizacji, logistyka odwrotna).

Produkty firmy są projektowane w taki sposób, aby po zakończeniu okresu użytkowania mogły być łatwo poddane recyklingowi/kompostowaniu (różnorodność i kompatybilność materiałów, brak zanieczyszczeń, łatwość demontażu, itp.)

Spółka bierze pod uwagę aspekty okrągłości logistyki i opakowania (np. opakowania wielokrotnego użytku, logistyka zwrotna, efektywność transportu poprzez odpowiednie wymiarowanie produktu).

Spółka bierze pod uwagę aspekty okrągłości logistyki i opakowania (np. opakowania wielokrotnego użytku, logistyka zwrotna, efektywność transportu poprzez odpowiednie wymiarowanie produktu).

Firma ocenia (i minimalizuje) zużycie energii związane z całym cyklem życia produktu.

Firma ocenia (i minimalizuje) zużycie wody w odniesieniu do całego cyklu życia produktu.

Model biznesu - Priorytetyzacja
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Praktyki zarządzania Nieważne
Bardzo ważne Cyrkularny model biznesu Nieważne
Bardzo ważne Optymalne wykorzystanie Nieważne
Bardzo ważne Odzyskiwanie wartości Nieważne
Bardzo ważne
Model biznesu - Pytanie:

Firma posiada plan wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Firma oferuje szkolenia z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Model biznesowy firmy uwzględnia produkty cyrkulacyjne (czyli takie, które są przeznaczone do wycofywania z eksploatacji, ułatwiając ich konserwację, naprawę, modernizację, remont lub ponowną produkcję).

Spółka zapewnia długą żywotność produktów przy wysokim poziomie gwarancji i serwisu oraz wysokiej cenie z góry.

Firma dostarcza materiały eksploatacyjne, części zamienne i dodatki, które wspierają cykl życia produktu o długiej żywotności.

Firma zapewnia dostęp do produktu zamiast do samego produktu, zachowując jednocześnie jego własność. Może to być połączenie produktu i usług, co oznacza, że jeden użytkownik korzysta z produktu (leasing, wynajem).

Przedsiębiorstwo odzyskuje komponenty i materiały i wykorzystuje je w swoich procesach.

Przedsiębiorstwo przekształca odpady w surowce. Dodatkowe przychody mogą być tworzone poprzez pionierskie prace w zakresie technologii recyklingu.

Współpraca - Priorytetyzacja
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Współpraca wewnętrzna Nieważne
Bardzo ważne Współpraca przemysłowa Nieważne
Bardzo ważne Współpraca z klientami/konsumentami Nieważne
Bardzo ważne Współpraca rządowa Nieważne
Bardzo ważne
Współpraca - Pytanie:

Istnieją wewnętrzne inicjatywy mające na celu identyfikację cyrkulacyjnych rozwiązań odnoszących się do procesów, produktów lub modeli biznesowych.

Istnieją inicjatywy w zakresie dzielenia się assestami i zasobami firmy z sąsiednimi firmami.

Firma współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub ekspertami w celu zidentyfikowania cyrkulacyjnch rozwiązań odnoszących się do procesów, produktów lub modelu biznesowego.

Firma współpracuje z klientami końcowymi lub korporacyjnymi w zakresie tematów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Firma bada zainteresowanie klientów rozwiązaniami z zakresu gospodarki obiegowej dla swoich produktów.

Firma współpracuje z dostawcami w celu zwiększenia sourcingu w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

Firma współpracuje z zewnętrznymi inwestorami/finansistami w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Firma współpracuje z decydentami w celu wsparcia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Analiza części jakościowej

W tej tabeli oceniana jest równowaga między obecnymi wynikami w częściach jakościowych a znaczeniem konkretnego aspektu, który zostali podane. Kodowanie kolorystyczne stopniowo ewoluuje od czerwonego do zielonego zgodnie z wynikami. Duże znaczenie w danym aspekcie powinno odpowiadać dobremu wynikowi w powiązanej z nim części jakościowej i na odwrót. W przypadku, gdy nie pasują one do siebie, użytkownik może podać wskaźnik myszy nad wynikiem i zostać poinformowany, dlaczego jest on niezrównoważony.

Pytanie jakościowe
Wynik jakościowy
Waga pytania jakościowego
Obszar
proces
Firma posiada dedykowaną osobę (kierownika ds. odpadów) odpowiedzialną za praktyki w zakresie zarządzania odpadami, w tym za zapobieganie powstawaniu odpadów oraz minimalizację i obiegowość.
Personel i szkolenia
Firma ustala cele związane z zarządzaniem odpadami i/lub obiegiem odpadów oraz regularnie je monitoruje, analizuje i ocenia.
Planowanie i monitorowanie
Firma posiada technologiczne programy planowania i utrzymania w celu zmniejszenia masy odpadów oraz zminimalizowania wad i strat.
Technologia i cyfryzacja
Firma stosuje alternatywne materiały wejściowe (np. materiały odnawialne pozyskiwane w sposób zrównoważony, materiały wtórne, woda z recyklingu, energia odnawialna itp.)
Wykorzystanie zasobów i logistyka odpadów
Firma wprowadziła zasadę "pierwsze weszło, pierwsze wyszło" i regularnie śledzi terminy ważności zasobów materiałowych.
Planowanie i monitorowanie
Firma bada, w jaki sposób wytworzone odpady mogą być wykorzystane wewnętrznie lub przez inne przedsiębiorstwo jako produkt uboczny.
Wykorzystanie zasobów i logistyka odpadów
Wprowadzono automatyzację i kontrolę, a także odpowiednie systemy informatyczne i cyfrowe wspomagające minimalizację ilości odpadów i kołowości przedsiębiorstwa.
Technologia i cyfryzacja
Firma regularnie szkoli pracowników, aby zwiększyć ich świadomość w zakresie minimalizacji odpadów, ich segregacji i obiegu?
Personel i szkolenia
produkty
Produkty firmy są projektowane w taki sposób, aby zoptymalizować ich żywotność (np. trwałe materiały, ponadczasowa konstrukcja, modułowość, unowocześnienia, silna relacja produktu do użytkownika).
Żywotność produktu
Wyroby firmy mogą być łatwo konserwowane i naprawiane (np. łatwy demontaż, dostępność części zamiennych i przystępnych cenowo usług naprawczych, zastosowanie standardowych narzędzi, dobór elementów łączących).
Żywotność produktu
Wyroby Spółki są przeznaczone do ponownego wykorzystania (trwałość, brak zależności od mody, wartość), renowacji (patrz poprzednia linia) lub regeneracji (stabilna technologia, możliwość modernizacji, logistyka odwrotna).
Ponowne wykorzystanie i recykling
Produkty firmy są projektowane w taki sposób, aby po zakończeniu okresu użytkowania mogły być łatwo poddane recyklingowi/kompostowaniu (różnorodność i kompatybilność materiałów, brak zanieczyszczeń, łatwość demontażu, itp.)
Ponowne wykorzystanie i recykling
Spółka bierze pod uwagę aspekty okrągłości logistyki i opakowania (np. opakowania wielokrotnego użytku, logistyka zwrotna, efektywność transportu poprzez odpowiednie wymiarowanie produktu).
Zużycie materiałów i logistyka
Spółka bierze pod uwagę aspekty okrągłości logistyki i opakowania (np. opakowania wielokrotnego użytku, logistyka zwrotna, efektywność transportu poprzez odpowiednie wymiarowanie produktu).
Zużycie materiałów i logistyka
Firma ocenia (i minimalizuje) zużycie energii związane z całym cyklem życia produktu.
Zużycie energii i wody
Firma ocenia (i minimalizuje) zużycie wody w odniesieniu do całego cyklu życia produktu.
Zużycie energii i wody
cyrkularny model biznesu
Firma posiada plan wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym.
Praktyki zarządzania
Firma oferuje szkolenia z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.
Praktyki zarządzania
Model biznesowy firmy uwzględnia produkty cyrkulacyjne (czyli takie, które są przeznaczone do wycofywania z eksploatacji, ułatwiając ich konserwację, naprawę, modernizację, remont lub ponowną produkcję).
Cyrkularny model biznesu
Spółka zapewnia długą żywotność produktów przy wysokim poziomie gwarancji i serwisu oraz wysokiej cenie z góry.
Cyrkularny model biznesu
Firma dostarcza materiały eksploatacyjne, części zamienne i dodatki, które wspierają cykl życia produktu o długiej żywotności.
Optymalne wykorzystanie
The company delivers product access instead of the product itself, while retaining ownership of the product. This could be a combination of product and services, meaning single user uses the product (leasing, renting).
Optymalne wykorzystanie
Przedsiębiorstwo odzyskuje komponenty i materiały i wykorzystuje je w swoich procesach.
Odzyskiwanie wartości
Przedsiębiorstwo przekształca odpady w surowce. Dodatkowe przychody mogą być tworzone poprzez pionierskie prace w zakresie technologii recyklingu.
Odzyskiwanie wartości
współpraca
Istnieją wewnętrzne inicjatywy mające na celu identyfikację cyrkulacyjnych rozwiązań odnoszących się do procesów, produktów lub modeli biznesowych.
Współpraca wewnętrzna
Istnieją inicjatywy w zakresie dzielenia się assestami i zasobami firmy z sąsiednimi firmami.
Współpraca przemysłowa
Firma współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub ekspertami w celu zidentyfikowania cyrkulacyjnch rozwiązań odnoszących się do procesów, produktów lub modelu biznesowego.
Współpraca rządowa
Firma współpracuje z klientami końcowymi lub korporacyjnymi w zakresie tematów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.
Współpraca z klientami/konsumentami
Firma bada zainteresowanie klientów rozwiązaniami z zakresu gospodarki obiegowej dla swoich produktów.
Współpraca z klientami/konsumentami
Firma współpracuje z dostawcami w celu zwiększenia sourcingu w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym .
Współpraca wewnętrzna
Firma współpracuje z zewnętrznymi inwestorami/finansistami w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.
Współpraca przemysłowa
Firma współpracuje z decydentami w celu wsparcia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Współpraca rządowa
Ocena
      Proces Produkty Cyrkularny model biznesu Współpraca Obliczone znaczenie podstawowych kategorii Produkty Proces Produkty Cyrkularny model biznesu Współpraca
 
 
  Proces Produkty Cyrkularny model biznesu Współpraca Potencjał podstawowych kategorii
 
 
 
 
 
 
Podsumowanie Pobierania

Podsumowanie danych wejściowych i wyjściowych można pobrać w formacie PDF, klikając na przycisk "Pobierz PDF". PDF jest generowany automatycznie na podstawie wyboru z poprzednich zakładek, można zatem przesłać wiele formularzy i otrzymać raport podsumowujący dla każdego z nich.

      Proces Produkty Cyrkularny model biznesu Współpraca Obliczone znaczenie podstawowych kategorii Produkty Proces Produkty Cyrkularny model biznesu Współpraca