Úvod

Diagnostický nástroj ZW&CE je užitočný nástroj sebahodnotenia pre spoločnosti (najmä malé a stredné podniky), ktorý im pomáha skúmať príležitosti pre obehové hospodárstvo a riešenia v oblasti nulového odpadu v ich špecifickom kontexte. Spoločnosť môže identifikovať najefektívnejšie príležitosti na zlepšenie z hľadiska obehovosti, ako aj celkového výkonu v oblasti udržateľnosti, a zvoliť najefektívnejšie stratégie a uskutočniteľné opatrenia vedúce k zlepšeniu obehovosti aj k efektívnej alokácii jej obmedzených zdrojov.
V záujme optimalizácie opatrení a opatrení na zlepšenie je dôležité dôsledne kontrolovať celý systém hodnotového reťazca; preto sú všetky úrovne spoločnosti hodnotené systematicky, vrátane fyzickej úrovne (produkty, výrobné procesy), ako aj úrovne riadenia (obchodná stratégia, vzťahy so zainteresovanými stranami a stav spolupráce).

S cieľom zachytiť všetky príležitosti, ako aj odporúčané postupy na znižovanie tvorby odpadu a zvyšovanie obehovosti procesov, výrobkov a podnikov vo všeobecnosti, bol vytvorený Model diagnostického nástroja, ktorý sa skladá z dvoch častí.

Prvá sekcia: Vnútorné príležitosti, vzťahujúce sa k:

 • Procesy – zastúpené hlavnými postupmi, ktoré ovplyvňujú efektívne využívanie zdrojov, ide primárne o zodpovedanie otázok: ako sa používajú materiály, ako sa vytvára odpad, aká je úroveň technológie a automatizácie, aké sú procesy riadenia, školenie personálu a zvyšovanie povedomia, ako aj monitorovanie a analýza;
 • Produkty – ako sa zohľadňuje perspektíva využívania zdrojov vrátane možností predĺženia životnosti a recyklovateľnosti a možného dizajnu produktu pre obehovosť.

Druhá sekcia: Externé príležitosti, vzťahujúce sa k:

 • Obehového obchodného modelu - príležitosti z hľadiska kruhového dizajnu, perspektívy optimálneho využitia a obnovy hodnoty;
 • Modelov spolupráce - s partnermi z hodnotového reťazca (zákazníci a dodávatelia) a ďalšími aktérmi, ako sú iné priemyselné odvetvia a vláda.

Môžete si stiahnuť manuál pre diagnostický nástrol ako aj praktický príklad:

Offline verzia je tiež k dispozícii spoločne s ostatnými dokumentmi. Celý balík je možné stiahnuť tu:

Proces - Prioritizácia
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Plánovanie a monitoring Nie je dôležité
Veľmi dôležité Personalistika a tréning Nie je dôležité
Veľmi dôležité Technológie a digitalizácia Nie je dôležité
Veľmi dôležité Využitie zdrojov a logistika odpadov Nie je dôležité
Veľmi dôležité
Proces - Otázky

Naša spoločnosť určila osobu (napr. manažér odpadového hospodárstva) zodpovednú za odpadové hospodárstvo (vrátane rozvoja stratégie minimalizácie a prevencie odpadov a implementácie prvkov obehovosti)

Naša spoločnosť si určila ciele v oblasti manažmentu odpadov a/alebo obehovosti a pravidelne ich monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje.

Naša spoločnosť disponuje technickým plánom a programom údržby so zameraním na redukciu odpadov a strát.

Naša spoločnosť používa alternatívne materiály pre vstupy (e.g. napríklad obstarávanie s kritériami udržateľnosti, recyklovaný, znovu-použitý materiál, energia z obnoviteľných zdrojov, atď.)

Naša spoločnosť má zavedené "First in first out" pravidlo a pravidelne monitoruje dobu použiteľnosti materiálu.

Naša spoločnosť skúma ako by náš odpad mohol byť alternatívne použitý (napr. ako polotovar) či už interne alebo inou spoločnosťou.

Naša spoločnosť aktívne využíva automatizáciu/skvalitňovanie kontrolných mechanizmov /digitalizáciu systémov ako podporu minimalizácie odpadov a obehovosti.

Naša spoločnosť pravidelne vzdeláva/trénuje zamestnancov aby tak zvýšila ich povedomie o obehovosti, minimalizácii/separácii odpadu.

Produkty - Prioritizácia
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Životnosť produktu Nie je dôležité
Veľmi dôležité Znovupoužitie a recyklácia Nie je dôležité
Veľmi dôležité Materiálová spotreba a logistika Nie je dôležité
Veľmi dôležité Spotreba energií a vody Nie je dôležité
Veľmi dôležité
Produkty - Otázky

Naše produkty sú dizajnované tak, aby dosahovali čo najdlhšiu životnosť (napr. pevné materiály, nadčasový dizajn, prispôsobivosť, možnosť dodatočných vylepšení, orientácia na používateľa)

Naše produkty je možné ľahko opraviť a udržiavať (napr. jednoduché rozobratie, dostupnosť náhradných dielcov a servisovania).

Naše produkty sú dizajnované pre znovupoužitie (napr. nezávislosť od módnych trendov), obnovenie, prepracovanie (napr. reverzná logistika, schopnosť nadstavby).

Naše produkty sú dizajnované tak, aby ich bolo možné ľahko zrecyklovať/skompostovať/biodegradovať na konci ich životnosti, a to bez neželaných vplyvov na životné prostredie.

Naša spoločnosť zvažuje aspekty obehovosti pri plánovaní logistiky a obalov (napr. znovu-použiteľný obal, reverzná logistika, efektívna preprava, nadimenzovanie obalov pre prepravu).

Naša spoločnosť hodnotí (a minimalizuje) spotrebu materiálov vo všetkých fázach životného cyklu produktu (napr. obaly predlžujúce životnosť, odhad ideálnej veľkosti).

Naša spoločnosť vyhodnocuje (a minimalizuje) spotrebu energií.

Naša spoločnosť vyhodnocuje (a minimalizuje) spotrebu vody.

Biznis model - Prioritizácia
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Manažérske prístupy Nie je dôležité
Veľmi dôležité Obehové modely dizajnu Nie je dôležité
Veľmi dôležité Optimálne využitie Nie je dôležité
Veľmi dôležité Obnova hodnoty Nie je dôležité
Veľmi dôležité
Biznis model - Otázky

Naša spoločnosť disponuje plánom implementácie princípov obehovej ekonomiky.

Naša spoločnosť trénuje zamestnancov v oblasti obehovej ekonomiky.

Biznis model našej spoločnosti preferuje produkty ktoré sú vhodné pre použitie v obehovej ekonomike (napr. rozšírené/jednoduché možnosti opravy, zmeny/prispôsobenia použitia pre iný účel teraz/v budúcnosti).

Naša spoločnosť dodáva produkty/služby charakteristické dlhou životnosťou/kvalitnou starostlivosťou o zákazníka/nadštandardnými službami.

Naša spoločnosť poskytuje vedľajšie produkty/služby zamerané na predlžovanie životnosti našich hlavných produktov/služieb (napr. prídavné/náhradné diely, popredajný servis).

Naša spoločnosť poskytuje alternatívne formy užívania produktu (napr. prenájom namiesto vlastníctva).

Naša spoločnosť sa snaží získavať už použitý materiál a komponenty pre použitie v rámci našich procesov.

Naša spoločnosť transformuje vlastný odpad do podoby znovu-použiteľnej na trhu a následne takto získaný polotovar predáva.

Spolupráca - Prioritizácia
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Interná spolupráca Nie je dôležité
Veľmi dôležité Odvetvová spolupráca Nie je dôležité
Veľmi dôležité Spolupráca so spotrebiteľom Nie je dôležité
Veľmi dôležité Spolupráca s vládou Nie je dôležité
Veľmi dôležité
Spolupráca - Otázky

Naša spoločnosť realizuje iniciatívy na implementáciu "obehového" riešenia v procesoch/produktoch/podnikateľskom modeli

Naša spoločnosť zdieľa know-how/zdroje (napr. spoločný nákup materiálu) s inými firmami v našom sektore/odvetví.

Naša spoločnosť spolupracuje s výskumnými inštitúciami a nezávislými expertmi s cieľom tvorby "obehových" riešení pre naše produkty/procesy/biznis model.

Naša spoločnosť spolupracuje so zákazníkmi (koncovými užívateľmi) v oblasti "obehových" riešení.

Naša spoločnosť skúma vzťah našich zákazníkov k obehovej ekonomike a k produktom s princípmi obehovosti.

Naša spoločnosť spolupracuje s dodávateľmi na zapracovaní princípov "obehovosti" do dodávateľského reťazca.

Naša spoločnosť spolupracuje s investormi/majoritnými vlastníkmi/akcionármi na implementácii princípov obehovej ekonomiky.

Naša spoločnosť spolupracuje v oblasti implementácie princípov obehovej ekonomiky s tvorcami politík (vedecké/štátne inštitúcie, tretí sektor, združenia, atď.).

Analýza kvalitatívnej časti

V tejto tabuľke porovnávame váš aktuálny výkon v kvalitatívnej časti s vami stanovenou dôležitosťou čiastkových aspektov. Farebnosť prechádza od červenej po zelenú (prípadne naopak) v závislosti od vašich odpovedí. Vysoká dôležitosť by mala zodpovedať dobrému výkonu v kvalitatívnej časti. V prípade že to tak nie je (červená farba), presunutím kurzoru na zodpovedajúce miesto je možné zistiť dôvod červeného sfarbenia.

Kvalitatívna otázka
Kvalitatívne skóre
Váha kvalitatívnej otázky
Oblasť
Proces
Naša spoločnosť určila osobu (napr. manažér odpadového hospodárstva) zodpovednú za odpadové hospodárstvo (vrátane rozvoja stratégie minimalizácie a prevencie odpadov a implementácie prvkov obehovosti)
Personálny manažment
Naša spoločnosť si určila ciele v oblasti manažmentu odpadov a/alebo obehovosti a pravidelne ich monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje.
Plánovanie a monitorovanie
Naša spoločnosť disponuje technickým plánom a programom údržby so zameraním na redukciu odpadov a strát.
Technológie a digitalizácia
Naša spoločnosť používa alternatívne materiály pre vstupy (e.g. napríklad obstarávanie s kritériami udržateľnosti, recyklovaný, znovu-použitý materiál, energia z obnoviteľných zdrojov, atď.)
Využívanie zdrojov a odpadové hospodárstvo
Naša spoločnosť má zavedené "First in first out" pravidlo a pravidelne monitoruje dobu použiteľnosti materiálu.
Plánovanie a monitorovanie
Naša spoločnosť skúma ako by náš odpad mohol byť alternatívne použitý (napr. ako polotovar) či už interne alebo inou spoločnosťou.
Využívanie zdrojov a odpadové hospodárstvo
Naša spoločnosť aktívne využíva automatizáciu/skvalitňovanie kontrolných mechanizmov /digitalizáciu systémov ako podporu minimalizácie odpadov a obehovosti.
Technológie a digitalizácia
Naša spoločnosť pravidelne vzdeláva/trénuje zamestnancov aby tak zvýšila ich povedomie o obehovosti, minimalizácii/separácii odpadu.
Personálny manažment
Produkty
Naše produkty sú dizajnované tak, aby dosahovali čo najdlhšiu životnosť (napr. pevné materiály, nadčasový dizajn, prispôsobivosť, možnosť dodatočných vylepšení, orientácia na používateľa)
Životnosť produktu
Naše produkty je možné ľahko opraviť a udržiavať (napr. jednoduché rozobratie, dostupnosť náhradných dielcov a servisovania).
Životnosť produktu
Naše produkty sú dizajnované pre znovupoužitie (napr. nezávislosť od módnych trendov), obnovenie, prepracovanie (napr. reverzná logistika, schopnosť nadstavby).
Znovupoužitie a recyklácia
Naše produkty sú dizajnované tak, aby ich bolo možné ľahko zrecyklovať/skompostovať/biodegradovať na konci ich životnosti, a to bez neželaných vplyvov na životné prostredie.
Znovupoužitie a recyklácia
Naša spoločnosť zvažuje aspekty obehovosti pri plánovaní logistiky a obalov (napr. znovu-použiteľný obal, reverzná logistika, efektívna preprava, nadimenzovanie obalov pre prepravu).
Materiálová spotreba a logistika
Naša spoločnosť hodnotí (a minimalizuje) spotrebu materiálov vo všetkých fázach životného cyklu produktu (napr. obaly predlžujúce životnosť, odhad ideálnej veľkosti).
Materiálová spotreba a logistika
Naša spoločnosť vyhodnocuje (a minimalizuje) spotrebu energií.
Spotreba energií a vody
Naša spoločnosť vyhodnocuje (a minimalizuje) spotrebu vody.
Spotreba energií a vody
Obehový biznis model
Naša spoločnosť disponuje plánom implementácie princípov obehovej ekonomiky.
Manažérske prístupy
Naša spoločnosť trénuje zamestnancov v oblasti obehovej ekonomiky.
Manažérske prístupy
Biznis model našej spoločnosti preferuje produkty ktoré sú vhodné pre použitie v obehovej ekonomike (napr. rozšírené/jednoduché možnosti opravy, zmeny/prispôsobenia použitia pre iný účel teraz/v budúcnosti).
Obehové modely dizajnu
Naša spoločnosť dodáva produkty/služby charakteristické dlhou životnosťou/kvalitnou starostlivosťou o zákazníka/nadštandardnými službami.
Obehové modely dizajnu
Naša spoločnosť poskytuje vedľajšie produkty/služby zamerané na predlžovanie životnosti našich hlavných produktov/služieb (napr. prídavné/náhradné diely, popredajný servis).
Optimálne využitie
Naša spoločnosť poskytuje alternatívne formy užívania produktu (napr. prenájom namiesto vlastníctva).
Optimálne využitie
Naša spoločnosť sa snaží získavať už použitý materiál a komponenty pre použitie v rámci našich procesov.
Obnova hodnoty
Naša spoločnosť transformuje vlastný odpad do podoby znovu-použiteľnej na trhu a následne takto získaný polotovar predáva.
Obnova hodnoty
Spolupráca
Naša spoločnosť realizuje iniciatívy na implementáciu "obehového" riešenia v procesoch/produktoch/podnikateľskom modeli
Interná spolupráca
Naša spoločnosť zdieľa know-how/zdroje (napr. spoločný nákup materiálu) s inými firmami v našom sektore/odvetví.
Odvetvová spolupráca
Naša spoločnosť spolupracuje s výskumnými inštitúciami a nezávislými expertmi s cieľom tvorby "obehových" riešení pre naše produkty/procesy/biznis model.
Spolupráca s vládou
Naša spoločnosť spolupracuje so zákazníkmi (koncovými užívateľmi) v oblasti "obehových" riešení.
Spolupráca so spotrebiteľom
Naša spoločnosť skúma vzťah našich zákazníkov k obehovej ekonomike a k produktom s princípmi obehovosti.
Spolupráca so spotrebiteľom
Naša spoločnosť spolupracuje s dodávateľmi na zapracovaní princípov "obehovosti" do dodávateľského reťazca.
Interná spolupráca
Naša spoločnosť spolupracuje s investormi/majoritnými vlastníkmi/akcionármi na implementácii princípov obehovej ekonomiky.
Odvetvová spolupráca
Naša spoločnosť spolupracuje v oblasti implementácie princípov obehovej ekonomiky s tvorcami politík (vedecké/štátne inštitúcie, tretí sektor, združenia, atď.).
Spolupráca s vládou
Hodnotenie
      Proces Produkty Obehový biznis model Spolupráca Potenciál základných kategórií Produkty Proces Produkty Obehový biznis model Spolupráca
 
 
  Proces Produkty Obehový biznis model Spolupráca Vypočítaná dôležitosť základných kategórií
 
 
 
 
 
 
Stiahnuť Výsledok

Vaše sumárne a čiastkové výsledky si môžete stiahnuť kliknutím na pole "Stiahnuť PDF". Automaticky generovaný PDF dokument obsahuje sumár vašich odpovedí a z nich generované výsledky.

      Proces Produkty Obehový biznis model Spolupráca Potenciál základných kategórií Produkty Proces Produkty Obehový biznis model Spolupráca